Erhvervsuddannelser 13. marts 2019

Temaet for årets læringsfestival er teknologiforståelse.

Se beskrivelser af oplæggene for erhvervsuddannelserne under oversigten.

Program for erhvervsuddannelser 13. marts 2019

Tidspunkt

Oplæg

8.55-9.45

Thomas Fredenslund, direktør i Styrelsen for It og Læring, byder velkommen til Danmarks Læringsfestival 2019 &

Keynote: Dr. Chris Stephenson, leder af Computer Science Education Strategy hos Google om Computationel Thinking.

10.00-10.45

Informationssikkerhed på EUD – hvorfor? Og hvordan?

ved Hanne Søgaard, Jørgen Theibel Østergaard, Mark Arpe og Line Kirk Øgendahl

11.30-12.00

Frokost og besøg i udstilling.

Bemærk at frokost er åbent fra 11.00 - 14.00

12.15-13.00

Hvordan skaber vi læring med it i undervisningen?

ved Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne

13.15-14.00

Erhvervsinformatik - teknologiforståelse i erhvervsuddannelserne

ved Eva Petropouleas Christensen, Bjarne Andersen og Jeppe Egendal

14.15-15.00

Digitale undervisningsforløb på LMS

ved Peter Holmboe og Martin Havgaard Seehagen. 

15.15-16.00

16.15-17.00

Gratis oplæg: Ordet Fanger

ved Michael Ejstrup

Dr. Chris Stephenson

Education and Computational Thinking: The Educational Challenge of the 21st Century

The global movement for more and better informatics education is being driven by complex changes effecting all aspects of society. This session will look at the driving forces behind this movement and explore the phenomenon of computational thinking and its cross disciplinary importance. It will also look at the requirements of systemic educational change and the research needed to support it.

Oplægget er på engelsk.

Erhvervsuddannelser den 13. marts

Dr. Chris Stephenson, leder af Computer Science Education Strategy hos Google.

Som optakt til læringsfestivalen kan du her se en hilsen fra Dr. Chris Stephenson.

Informationssikkerhed på EUD – hvorfor? Og hvordan?

Informationssikkerhed er en af de helt store fokusområder nationalt og internationalt. Dette oplæg giver et bud på, hvordan du kan passe på data og samtidig bruge de digitale muligheder i undervisningen.

I et aktuelt projekt (2018-2019) om udvikling af videnområder om cyber- og informationssikkerhed er det bl.a. undersøgt, hvilke videns- og kompetenceudviklingsbehov, der er blandt elever, lærere og ledere på erhvervsuddannelserne. Målet er, at unge og voksne kan færdes sikkert på internettet, samtidig med at de digitale muligheder udnyttes i undervisnings- og læreprocesser. På den baggrund peges der i oplægget på konkrete pædagogiske-didaktiske handlemuligheder, og på hvordan der kan arbejdes med cyber- og informationssikkerhed i praksis.

Målgruppe: Undervisere, konsulenter og ledere der arbejder med erhvervs- og voksenuddannelser. 

Erhvervsuddannelser den 13. marts

Hanne Søgaard er lektor i Nationalt Center for Erhvervspædagogik v. Institut for Didaktik og Digitalisering på Købehavns Professionshøjskole.

Hun underviser i digitale teknologier og laver udviklingsopgaver primært rettet mod undervisning med, i og om digitale teknologier i en erhvervsrettet praksis. Hanne har stået for og bidraget til en række kompetenceudviklingsforløb rettet mod både undervisere og studerende indenfor digitalisering både i folkeskole regi og i erhvervsuddannelserne. Hanne er med i den afsluttende fase af et udviklingsprojekt om Cyber- og informationssikkerhed i grundskolen, gymnasie- og erhvervsuddannelserne samt FGU og VEU, hvor hun også skal være med til at udvikle nye undervisningsmaterialer.

Erhvervsuddannelser den 13. marts

Jørgen Theibel Østergaard er lektor og udviklingskonsulent i Nationalt Center for Erhvervspædagogik v. Institut for Didaktik og Digitalisering på Købehavns Professionshøjskole.

Han underviser i digitale teknologier og laver udviklingsopgaver om især pædagogisk ledelse og systemudvikling i erhvervsrettet praksis. Jørgen har også været med i forsknings- og udviklingsprojekter om EUX. Jørgen leder aktuelt udviklingsprojektet om Cyber- og informationssikkerhed i grundskolen, gymnasie- og erhvervsuddannelserne samt FGU og VEU, hvor han også skal være med til at udvikle nye undervisningsmaterialer.

Erhvervsuddannelser den 13. marts
Erhvervsuddannelser den 13. marts

Mark Arpe Mortensen som er uddannet fysioterapeut og arbejder til dagligt som teknologikoordinator og underviser på Sosu-Syd´s nye uddannelse DigiTech.

Line Kirk Øgendahl er uddannet sygeplejerske og arbejder til dagligt i Sosu-Syd´s projektenhed hvor hun har fungerer som projektleder på udvikling af den nye ny digital uddannelse DigiTech.

Mark og Line vil fortælle og Cyber – og informationssikkerhedsmæssige overvejelser når en uddannelse digitaliseres. Det seneste halve år har fire sønderjyske kommuner og Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa skabt en ny udgave af uddannelsen til social- og sundhedsassistent, DigiTech,som Mark Arpe Mortensen og projektleder Line Kirk Øgendahl har arbejdet intensivt med at udvikle. Uddannelsen har særlig fokus på velfærdsteknologi som buldrer frem i pleje- og sundhedssektoren og som nu også er integreret i uddannelsen.

Undervisningsminister Merete Riisager og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers i samtale med Christiane Vejlø

Kom og hør, når radiovært og digital trend- og fremtidsanalytiker Christiane Vejlø interviewer undervisningsminister Merete Riisager og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers d. 13. marts kl. 11.00-11.30.

De to ministre vil blandt andet drøfte, hvilken betydning teknologien har for fremtidens samfund og arbejdsmarked, og hvordan vi indretter vores uddannelsessystemer til at håndtere den udfordring. Der vil også være opmærksomhed på den nye faglighed teknologiforståelse i hele uddannelseskæden, dataetiske udfordringer og i det hele taget, hvordan vi sikrer en klog og sikker brug af data i et stadig mere digitaliseret samfund og uddannelsessystem.

Erhvervsuddannelser den 13. marts

Merete Riisager (LA) er undervisningsminister. 

Erhvervsuddannelser den 13. marts

Tommy Ahlers (V) er uddannelses- og forskningsminister.

Erhvervsuddannelser den 13. marts

Christiane Vejlø er en af Danmarks førende eksperter indenfor digital transformation og forholdet mellem teknologi og mennesker. Vejlø var i 2018 formand for regeringens ekspertgruppe for dataetik.

Paneldebat med folketingsordførere og eksperter om, hvordan vi bedst arbejder med it og brug af teknologi i den danske uddannelsessektor

Hvad vil vi med digitalisering i det danske uddannelsessystem? Hvordan kan vi udnytte teknologiens muligheder, hvor det giver mening i forhold til at gøre børn og unge klogere og dygtigere? Og hvordan finder vi den rette balance mellem, hvor vi bruger it og teknologi i undervisningen, og hvor vi ikke gør?

Der er brug for en mere strategisk tilgang til, hvordan vi anvender it og teknologi i uddannelsessystemet. Efter en årrække med mere og mere brug af it handler det nu om at bruge it rigtigt og med omtanke. Derfor vil undervisningsministeren i 2019 komme med en national strategi for digitalisering, der skal sætte rammerne for den digitale udvikling i undervisningssystemet i de kommende år. Som optakt til strategien inviteres undervisningsordførerne til debat, om hvordan vi bedst arbejder med it og brug af teknologi i den danske uddannelsessektor fremadrettet. 

Indledningsvist vil undervisningsminister Merete Riisager præsentere en statuspublikation, som baserer sig på status for eksisterende viden på området og med oplæg til debat.

Erhvervsuddannelser den 13. marts

Jens Henrik Thulesen Dahl, medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti
Undervisningsordfører samt næstformand for undervisningsudvalget.

Erhvervsuddannelser den 13. marts

Annette Lind, medlem af Folketinget, Socialdemokratiet
Undervisningsordfører

Erhvervsuddannelser den 13. marts

Anders Johansson, Det Konservative Folkeparti
Innovationsordfører 

Erhvervsuddannelser den 13. marts

Rasmus Edelberg 
Landformand for Skole og Forældre

Erhvervsuddannelser den 13. marts

Charlotte Rønhof 
Formand for Rådet for Børns Læring

Hvordan skaber vi læring med it i undervisningen?

Erhvervsuddannelser har i mange år anvendt it i undervisningen som et middel til at skabe bedre læring, øge elevernes motivation eller reducere frafaldet. Men der er stadig et stykke vej i forhold til at realisere de fulde gevinster ved it i undervisningen, ligesom ledere og undervisere mangler viden og kompetencer til pædagogisk tilrettelæggelse af undervisningen, når de inddrager it. Det skal et nyt center – Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne – råde bod på ved at indsamle og formidle eksisterende forskningsviden, men også samle praktiske eksempler fra erhvervsuddannelserne til glæde for andre skoler.

Kom og hør om centerets arbejde, og hvordan du som underviser, leder eller konsulent kan få hjælp og viden fra centret til at arbejde med it i undervisningen. 

Målgruppe: Ledere og undervisere på alle erhvervsuddannelser, og andre der gerne vil arbejde målrettet med it i undervisningen. 

Erhvervsuddannelser den 13. marts

Tietgenskolen i Odense er vært for det nye Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne frem til 2021. Centret indgår i et samarbejde med Syddansk Universitet og Københavns Universitet og de øvrige nationale videnscentre m.fl.

Erhvervsuddannelser den 13. marts

Axel Hoppe er ansat som centerleder i Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne. Centret er fysisk placeret på Tietgenskolen, men skal samarbejde med alle erhvervsuddannelser i Danmark.

Axel arbejder i øjeblikket med at etablere centret, som skal indsamle eksisterende viden om anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne samt videreudvikling heraf til gavn for elever, lærere, ledelse og bestyrelser på erhvervsskolerne i Danmark. Centret skal i dets arbejde sætte fokus på den gode og hensigtsmæssige anvendelse af it i undervisningen lige fra det strategisk niveau over projektniveauet til undervisningsniveauet.

Erhvervsinformatik - teknologiforståelse i erhvervsuddannelserne

Teknologiforståelse fylder meget i debatten, men hvad betyder det egentlig for og på erhvervsuddannelserne? I oplægget kan du få indblik i tankerne bag grundfaget ”Erhvervsinformatik” i erhvervsuddannelserne. Faget er nyudviklet og indgår i rækken af fag i erhvervsuddannelserne. De faglige udvalg kan vælge, at faget skal indgå i den enkelte erhvervsuddannelse allerede fra august 2019. Ydermere kan skolerne fra august 2019 udbyde faget som valgfag på grund- og hovedforløb.

Oplægget henvender sig til ledere, konsulenter og lærere fra erhvervsskoler, faglige udvalg, forlag samt medarbejdere fra professionshøjskoler, der arbejder med erhvervsuddannelser.

Målgruppe: ledere, undervisere og konsulenter der arbejder med erhvervs- og voksenefteruddannelse.

Erhvervsuddannelser den 13. marts

Eva Petropouleas er pædagogisk konsulent hos CFU Absalon siden 2014 for teknologiforståelse og programmering.

Eva beskæftiger sig med vejledning, kurser og større projekter med henblik på at implementere nye teknologier i skolens praksis samt underviser lærerstuderende i teknologiforståelse.

Medlem af skrivegruppen for forsøgsvalgfaget i Teknologiforståelse til grundskolen (2017) og arbejdsgruppen for EUD-faget Teknologiforståelse (2018-2019).

Erhvervsuddannelser den 13. marts

Bjarne Andersen er fagkonsulent i Undervisningsministeriet og underviser på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Bjarne arbejder med bl.a. it på tværs af erhvervsuddannelserne og er leder for arbejdsgruppen vedr. teknologiforståelse i erhvervsuddannelserne.

Erhvervsuddannelser den 13. marts

Jeppe Egendal er læringskonsulent i Undervisningsministeriet og lektor på VIA UC.

Jeppe forsker i digitalisering i uddannelse og deltager i ministeriets arbejde med digitalisering i erhvervsuddannelserne. Han underviser desuden lærerne i erhvervsuddannelserne i brugen af digitale teknologier i undervisningen, leder udviklingsprojekter og rådgiver erhvervsskoler om strategier for digitalisering.

Digitale undervisningsforløb på LMS

Det 21. århundrede byder på nye it-relaterede kompetence og dannelseskrav for både unge og gamle uanset om de er deltager i uddannelse, arbejdsliv eller sociale kontekster. Det kan have implikationer på uddannelsesforløb hvad enten de er ”blendede” eller foregår 100% netbaseret, og brugen af digital teknologi skaber på én gang mange muligheder, men også problemstillinger og dilemmaer.

Oplægget sætter fokus på hvilke konkrete implikationer det kan have på uddannelsesforløb at blive digitalt medieret i portaler eller Learning Management Systemer. Det giver i teoretisk og praktisk afsæt et bud på hvilke digitale forudsætninger, færdigheder og kompetencer den studerende skal tilegne sig for at kunne indgå i undervisning og læring, når den er transformeret til digitale arenaer - enten synkront eller asynkront.

Erhvervsuddannelser den 13. marts

Peter Holmboe er lektor v. UC SYD.

Han arbejder i det almendidaktiske område og underviser, forsker, udvikler og formidler professionsrelevant viden - primært i feltet digitale læremidler og didaktisk design i digitalt understøttede læringsmiljøer. Han har undersøgt betydningen af digitalt orienterede og elevcentrerede tilgange som ex. Flipped Learning bl.a. i regi af folkeskole, erhvervsskole og gymnasieskole.

Han har undervist i folkeskolen, erhvervsskoler og VUC og er i sit arbejde særligt interesseret i og opmærksom på krydsfeltet samfund, skole, uddannelse og teknologi. Han arbejder kvalitativt med både teoretisk og praktisk viden ift. hvordan man bedst kan indarbejde og gøre nyttig brug af digitale teknologier og læremidler i læringsrummet, uanset om dette er fysisk eller virtuelt.

Erhvervsuddannelser den 13. marts

Martin Havgaard Seehagen, underviser i erhvervsskolesammenhæng siden 2013.

Underviser på uddannelsen til personvognsmekaniker på Rybners, hvor den pædagogisk-didaktiske tilgang til de faglige læringsaktiviteter, kombineres med udarbejdelse af digitale forløb og aktiviteter. Sideløbende med undervisning har han frem til 2016 taget et diplom i erhvervspædagogik, hvor digitaliseringen af læring også har været et af de emner han fokuserede på.

Kombineret med undervisningen på Rybners, bestrider Martin også en stilling som fagkonsulent i Undervisningsministeriet. Her omfatter hans arbejds- og interesseområder blandt andet vejledning til de forskellige erhvervsuddannelser omkring undervisning, regler og muligheder, samt forskellige arbejdsområder rettet mere mod den digitale retning i erhvervsuddannelserne.

Keynote - Paneldebat: Hvordan kommer vi videre med digital dannelse?

Digital dannelse er tidens store buzzword – fra lærerværelset og middagsbordet til den offentlige debat. Men hvordan kommer vi videre med digital dannelse? Hvordan kan skoler klæde børn og unge – og personalet – på til at indgå i digitale fællesskaber og kommunikere uden ansigt? Hvad betyder nye teknologier som kunstig intelligens og robotter for digital dannelse og læring?

Kom med ind i det digitale maskinrum, og få tips og tricks fra bl.a. en forsker, en lærer, en journalist og en iværksætter, der sammen med moderator Camilla Mehlsen vil få styr på den digitale dannelse.

Moderator er Camilla Mehlsen, rådgiver, forfatter, foredragsholder, didaktisk leder på D.U.D.E

Erhvervsuddannelser den 13. marts

Ole Sejer Iversen er professor i Interaktionsdesign og leder af Center for Computational Thinking & Design på Aarhus Universitet.

Ole Sejer Iversen har været en del af formandsskabet for den ekspertskrivegruppe, der har udviklet teknologiforståelse som faglighed i forbindelse med forsøgsprogram med teknologiforståelse. Han fokuserer i sin forskning på udvikling af digital teknologi med og til børn. 

Erhvervsuddannelser den 13. marts

Anne Boie Johannesson er cand. scient i kemi med gymnasiesidefag i dansk og en mastergrad i IKT og læring. 

Hun underviser på Køge Gymnasium og er gymnasiekonsulent på Center for Undervisningsmidler ved Københavns Professionshøjskole. Hun arbejder med digital dannelse med særligt fokus på, hvordan elevers læring kan beriges gennem træning af digitale kompetencer og ved anvendelse af digitale værktøjer. Hun er forfatter til bl.a. “Veje til digital dannelse (2017) og blogger på gymnasieskolen.dk.

Erhvervsuddannelser den 13. marts

Abdel Aziz Mahmoud. Vært på Shitstorm på P1, foredragsholder om sociale medier og digital dannelse (bl.a. Tal ordentligt eller luk røven) og flittig SoMe-bruger/influencer. 

Erhvervsuddannelser den 13. marts

Sahra-Josephine Hjorth er medstifter og direktør i CanopyLAB A/S og ph.d.-stipendiat ved Aalborg Universitet.

Sahra-Josephine forsker i digital læring, sociale medier og arbejdsmarkedet. Hun har de seneste fem år lavet en række eksperimenter indenfor social-, kollaborativ- og adaptiv læring med fokus på erhvervelsen af 21st Century Skills. Sahra-Josephine sidder i advisory board for United Nations Development Programme og Digital Hub Danmark.

Erhvervsuddannelser den 13. marts

Charlotte Rønhof, formand for Rådet for Børns Læring.

Charlotte Rønhof har en teknisk/naturvidenskabelig baggrund som mejeriingeniør og har i 18 år som underdirektør haft ansvar for Dansk Industris politik indenfor uddannelse, forskning og mangfoldighed. Hun sagde sit job op i 2018 for at overveje sin fremtid. Kærligheden til uddannelse og teknologi dyrkes fortsat bl.a. som formand for Akademiet for de Tekniske Videnskabers  - ATV’s – Science og Engineering-projekt. Derudover er hun medlem af flere bestyrelser, herunder KATA Fonden, EVA og tidligere medlem af bestyrelsen i Professionshøjskolen Metropol, Engineer the Future.

Gratis oplæg for hele Danmarks Læringsfestival: Ordet Fanger

Gratis oplæg for hele Danmarks Læringsfestival: Ordet Fanger

Har du - på arbejdet eller hjemme - brug for at tage ordet og få andre til at lytte og se sagen fra din synsvinkel? Kom og hør Michael Ejstrup tale om sin bog 'Ordet fanger'.

Jyllands-Posten skrev: "Bogen har en legende tilgang til dét at lære, og læseren er tydeligvis i hænderne på en forfatter, der er vant til at formidle og skabe begejstring."

Sekunderne snegler sig af sted, lyset blænder, varmen er omklamrende i en grad, så den nærmest er kvælende, og øjne i voldsomme mængder er rettet mod … dig. Alle venter spændt på, at du tager ordet. Det er nu. Du er på. Ordet er dit. Huuh ha, det er skræmmende. Men så er det heller ikke værre. Det kan læres. 

Foredraget giver et lynhurtigt indblik i strategier, tanker og tricks, der kan gøre hele forskellen. De taktfaste klapsalver er inden for rækkevidde.

Onsdag d. 13. marts kl. 16.15-17.00 i Auditorium 15 - GRATIS for alle.

Sponsoreret af FUI - Fonden UndervisningsInformation

Priser

Konference
- 1 dag: 1.500,-
- begge dage : 2.500,-

Særarrangement
- 1 dag: 900,-

PDF af programmet for Erhvervsuddannelser den 13. marts
Hent konferenceprogram for begge dage her (opdateres løbende):
Hent konferenceprogram for begge dage her (opdateres løbende):
Den 13. marts
Hent konferenceprogram for begge dage her (opdateres løbende):
Den 14. marts
Søg på Danmarks Læringsfestival