Ordblindenetværket
ORDBLINDENETVÆRKET

Hvad er ordblindenetværket?
Ordblindenetværkssporet er for alle, som interesserer sig for ordblindhed.  
Alle konferencedeltagere er velkomne til at deltage i Ordblindenetværkssporets sessioner.

Selve Ordblindenetværket er et gratis netværk for fagpersoner, der arbejder med læse- og skriveteknologi i undervisningen af ordblinde elever, studerende og kursister. Formålet med netværket er at give fagpersonerne mulighed for national sparring i et forum, hvor man let og hurtigt kan få adgang til en række nyttige informationer og mulighed for at udveksle erfaringer med andre. Læs mere om ordblindenetværket her: www.ordblindenetvaerket.dk

Bemærk: Deltagere med billet til Ordblindenetværket ikke har mulighed for at deltage i de øvrige spor for konferencen. Ordblindenetværksbilletten giver:

  • fuld forplejning (morgenmad, frokostbuffet, eftermiddagskage og kaffe/te/vand hele dagen)
  • adgang til ordblindenetværkets program

Program for Ordblindenetværket torsdag d. 5. marts

Velkomst til Ordblindenetværket

9.30 - 9.40 | Lokale E

Velkomst

v. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Let vejen til uddannelse for ordblinde børn og unge

9.40 - 10.10 | Lokale E

I 2018 satte Egmont Fonden særlig fokus på ordblinde børn og unge og udgav i den forbindelse Egmont Rapporten: Let vejen til uddannelse for ordblinde børn og unge.

I oplægget vil Camilla uddybe resultater af analyserne bag rapporten, og hvordan Egmont Fonden har fulgt op herpå med bevillinger til ordblindeindsatser.

Ordblindenetværket

Camilla Bjerre Damgaard er programchef i Egmont Fonden, hvor hun bl.a. har ansvaret for udmøntning af de 20 mio.kr, som fonden har afsat til ordblindeområdet.

En ordblindevenlig skole/et ordblindevenligt uddannelsessted

10.30 - 11.15 | Lokale E

Kan vi sætte standarder for en ordblindevenlig skole/et ordblindevenligt uddannelsessted?

Et A. P. Møller-finansieret projekt med to kommuner har indsamlet værdifulde erfaringer. Det begynder og slutter med et fælles værdisæt, en skoleledelse, der tør gå foran, skabe organisatoriske rammer og anledninger til, at deres læsevejledere får sat deres nye kompetencer i spil.

Læsevejlederne i projektet har fået opdateret indsigt i ordblindhed og praksisviden om at turde coache og samarbejde med faglærere om at tilrettelægge en undervisning med et stærkt fokus på relevante læse- og skrivestrategier og inddragelse af LST.

Ordblindenetværket

Birgit Dilling Jandorf er lærer, cand.mag. i audiologopædi og master i ledelse og innovation.
Hun er ejer og iværksætter i HUSET Jandorf og underviser på Københavns Professionshøjskole.
Hun er sprognørd og vidensmægler og driver projekter og formidling om læsning, skrivning og ordblindhed. Hun er medforfatter til Ordblindhed i grundskolen (2016) og den prisvindende ORD-serie fra Alinea (2018) og konsulent på videreudvikling af ministeriel hjemmeside om ordblindhed.

Ordblindenetværket

Inga Thorup Thomsen er uddannet audiologopæd cand.mag. og arbejder som ordblindelærer på HF og VUC Roskilde. Hun har sammen med HUSET Jandorf lavet en række projekter med både ordblinde voksne og ordblinde børn. Projekterne har alle drejet sig om at gøre ordblindeundervisning bedre. Derudover er hun også medforfatter til det prisvindende ORD 1-5, som er udkommet på Alinea.

Det var nok mit største ønske at kunne blive bedre til at læse

11.25 - 12.10 | Lokale E

Titlens ordlyd stammer fra en elev i 9. klasse, som jeg har interviewet i forbindelse med mit Ph.d.-projekt, hvor jeg har undersøgt, hvad der kendetegner læsning af litterære tekster hos elever med og i læsevanskeligheder.

Oplægget vil ud fra et elevperspektiv præsentere, hvordan elever på forskellig vis mestrer situationen, når de i litteraturundervisningen stilles overfor et afkodningskrav, de ikke kan honorere.

Ordblindenetværket

Nina Berg Gøttsche er ph.d. og lektor på professionshøjskolen VIA UC.
Hun underviser på læsevejlederuddannelsen og er tilknyttet forskningsprogrammet Sprog og literacy. Hun fokuserer i sin forskning på, hvordan det opleves at være en elev med og i læsevanskeligheder i skolens litteraturundervisning.

Hun er bl.a. forfatter til lærermidlet: Læs litteratur med forståelse. Guide til en inkluderende undervisningsmetode (2014)

Frokost og besøg i udstillingen

12.10 - 14.15 | Udstillingen

Frokostområdet ligger i Hal C - på den anden side af udstillingens stande.

Læse- og skriveteknologi (LST) i et dynamisk perspektiv

14.15 - 15.00 | Lokale E

Som underviser bør man anskue LST ud fra et dynamisk perspektiv. Et dynamisk perspektiv, som tager højde for elevens skriftsproglige kompetencer, opgavetype og uddannelsestrin.

I oplægget vil jeg give eksempler på, hvordan der kan arbejdes med et sådant dynamisk perspektiv i undervisningen.

Ordblindenetværket

Mikael Stensgaard Nielsen arbejder som konsulent på Kompetencecenter for Læsning i Aarhus. Mikael har derudover en PD i læse – skriveteknologi for unge ordblinde.
Mikael har stor erfaring med afholdelse af kurser, oplæg og webinarer med særligt fokus på læse- og skriveteknologi. Gennem vejledning og undervisning af unge ordblinde har han erfaret hvor stor en forskel læse- og skriveteknologi kan have, når teknologierne tænkes dynamiske og tilpasses den enkelte elev og opgave.

De psyko-sociale konsekvenser af skriftsprogsvanskeligheder

15.10 - 15.55 | Lokale E

Langvarige vanskeligheder med skiftsproget kan have store konsekvenser for den enkeltes selvopfattelse, livsmod og motivation for at indgå i sammenhænge, som kan virke udfordrende eller truende.

I en skole-/uddannelseskontekst ses det ind imellem som afvisning af krav og tilsyneladende kortsigtede strategier for at undgå den truende situation.

I oplægget sammenfattes forskning på området, og mulige praktiske handlemulgheder for at undgå eller imødegå alvorlige psyko-sociale følger af skriftsprogsvanskeligheder drøftes.

Helle Bonderup har tidligere arbejdet som læsevejleder og ordblindeunderviser i grundskolen og er nu ansat som lektor på VIA UC i Aarhus, hvor hun underviser og vejleder kommende læsevejledere og ordblindeundervisere i skriftsprogsvanskeligheder og læse- og skriveteknologi.

Herudover er hun optaget af de psyko-sociale konsekvenser af skriftsprogsvanskeligheder, som blandt andet ses, når nogle elever undgår at bruge læse- og skrivteknologi på trods af at brugen heraf er den åbenlyse mulighed for at være aktivt deltagende i undervisningen.

Tak for i dag

15.55 - 16.00 | Lokale E

Gratis: Freestyle-rap-show med Per Vers

16.15 - 17.00 | Lokale A

Per Vers er et af de største navne inden for dansk rap – fuldtidsprofessionel siden årtusindskiftet med over 2500 optrædener på CV’et, hvor han gang på gang imponerer med sin evne til at jonglere med sproget og knivskarpt sætter spot på et givent tema. Per Vers leverer et lyrisk rap show med fokus på freestyle, hvor publikum bliver inddraget med deres ord. Så mon ikke vi på Danmarks Læringsfestival vil opleve at sprogmesteren giver den danske uddannelsesverden en tur i møllen?

Ordblindenetværket

foto Jesper Skoubølling

Priser Ordblindenetværket

- Ordblindenetværk den 5. marts: 900,-
- Kombi-billet - konference den 4. marts og ordblindenetværket den 5. marts: 2.150,-

Ordblindenetværket

Del programmet for Ordblindenetværket med din kollega:

Hent samlet konferenceprogram:
Hent samlet konferenceprogram:
Søg på Danmarks Læringsfestival