Beskrivelser af projekter - på sporet af den gode udvikling

Stand 501: Skolen i Peter Vedels Gade

Skolen i Peter Vedels Gade er en specialskole for børn i aldersgruppen 6-17 år, dvs. 0.-9. (10.) kl. Eleverne har alle en diagnose inden for autismespektret, men har en normal begavelse, hvilket gør, at vi følger alle folkeskolens retningslinjer eksempelvis ved, at alle elever skal afslutte en afgangsprøve, i den mængde fag, hver enkelt elev magter.

Skolen er i 2016 blevet en del af Københavns kommunes kompetencecenter for IT og læring.

På messen vil vi bl.a. præsentere:

  • Greenscreen recording, og hvordan man bruger det i undervisningen (optage video og billeder på grøn baggrund for derefter at lægge baggrund på). 
  • Minecraft EDU - brugen af Minecraft i undervisningen, og hvordan man inddrager elevers egne spil universer i undervisningen.

Stand 503: MEL Projektet/Skovshoved Skole

MEL projektet er et transnationalt project mellem Hellerup Skole, Tjørnegårdsskolen, Skovshoved Skole og Muthaiga Primary School i Nairobi, Kenya.

Hovedformålet med projektet er at give børnene indsigt i en anden kultur, hvilket samtidig fremmer børnenes refleksion over deres eget liv og egen kultur. Samtidig styrkes børnenes engelskkundskaber, da hele projektet foregår på engelsk.

Projektet består af en række delprojekter/aktiviteter, som foregår henover projektåret, der går fra januar til og med oktober, så det følger det kenyanske skoleår. I delprojekterne introducerer børnene sig for hinanden via breve, dagbogssider, musikvideoer og Skype-sessioner. Derudover er der 4 delprojekter, hvor lærerne i Gentofte og Nairobi samarbejder om undervisning tværs over grænserne i fagene matematik, idræt, madkundskab og natur/teknologi.

Verden er global. Afstandene er blevet mindre. Og mange mennesker kommer til at arbejde i et andet land end der, hvor de blev født. Så den viden, som børnene får gennem dette projekt, kan de bruge resten af livet, når de møder folk fra andre kulturer.

Stand 504: Varde Kommune/"Vi i Naturskolen"

"Vi i Naturskolen" er Varde Kommunes store "åben skole"-satsning med forskellige læringsforløb, der fokuserer på historie, natur og naturvidenskab for børn i Varde Kommunes folkeskoler og dagtilbud. Læringsforløbene afspejler kommunens vision "Vi i Naturen" og understøtter Den Åbne Skole-begrebet ved at lære eleverne om kommunens natur- og kulturhistorie ude i naturen, hvor naturen selv indgår som et aktivt element i elevernes læring. Kom og hør mere om vores erfaringer med udvikling og etablering af projektet samt indholdet i de enkelte forløbet og få inspiration til lignende aktiviteter.

Stand 505: Go Global

Nordagerskolen

Life Academy

Motivation, engagement og begejstring  

Hvordan tænder du dine elever? Hvordan sørger du for, at de er optaget, opslugt og bevæget af det, de laver? På Nordagerskolen satser vi målrettet på oplevelses– og eventbaseret læring. Vi designer forløb, der sætter eleverne i situationer, hvor de skal reflektere i handling, hvor kroppen og hovedet er medspillere, og hvor følelserne og grænserne prøves. 

Stand 506: LARPG/Læring

Foreningen LARPG 

Vi har i 2016 særligt haft til mål at hjælpe til at anvende læringsrollespil på flere folkeskoler igennem den åbne skole. Dette har forgået igennem KK. Vi vil fremvise de projekter, vi har lavet til forskellig undervisning samt den model, vi anvender til tilrettelæggelse af det.

Stand 507 + 516: Furesø kommunes dagtilbud og Københavns Kommune/Fagligt Forum

Når digitale teknologier og medier i stigende grad fylder vores hverdag, er det også en udvikling der kan mærkes i legekulturen og undervisningssektoren. Digitale kompetencer bliver relevante for langt yngre børn end før i tiden, og dermed er digital leg og læring kommet på dagsordenen i dagtilbuddene. Men hvordan klæder vi de mindste på til den digitale udvikling, uden at det betyder mere skærmtid og ”tomme kalorier” på tabletten? Og hvordan kultiverer vi de rette pædagogiske kompetencer, der sikrer at de nye teknologier tages i anvendelse bedst muligt? Det er nogle af de problemstillinger, vi undersøger i udviklingen af Minimakerspace.

En central tanke i Minimakerspace-projektet er at digital dannelse er en forudsætning for at være aktiv medborger. Det er ikke længere nok at være digital forbruger - for at være digital medborger, skal man både kunne forholde sig kritisk til teknologierne omkring en, og man skal kunne bruge dem kreativt til at skabe noget nyt. Et af målene for Minimakerspace er at gøre daginstitutionsbørn så bekendte med teknologien, at den indgår i kreativ leg, på lige fod med velkendte materialer som karton og modellervoks.

Stand 508: Sofiendalskolen/Bislev Skole/Aalborg Kommune

Programmering i naturfag

Aalborg Kommune er i øjeblikket i gang med at uddanne et programmeringsvejlederteam, hvis opgave bliver at opkvalificere lærerstanden i Aalborg Kommune inden for programmering. Programmering skal indtænkes som et naturligt værktøj i folkeskolen. På standen vil I kunne se flere eksempler på dette og få en snak med de to udsendte repræsentanter.

Stand 509: Aalborg Kommune

Aalborg Kommunes Skoler har visionen Noget at have det i. Vores mål er: 

  1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag
  2. Alle har mod på at deltage i verden
  3. Alle har en ven i skole
  4. Læringen foregår overvejende eksperimenterende og problemløsende.
  5. Alle ansatte arbejder systematisk med videnproduktion. 

Kom og hør hvad dette betyder i praksis!

Stand 510: Smidstrup-Skærup Skole

Ordblindepatruljen

På Smidstrup-Skærup Skole har ordblindepatruljen fungeret succesfuldt i en årrække. Der arbejdes ud fra tre principper:

Relation → Eleverne lærer sammen og kan finde støtte i hinanden. Forældrene har mulighed for at netværke.

Retning → Alle elever skal blive så dygtige, som de kan. Superbrugere, 2 af eleverne, støtter både personale og elever i denne proces.

Redskaber → Der arbejdes med forskellige devices og programmer, og der er konstant fokus på nye muligheder.

Stand 511: Center For Digital Dannelse/Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune og Center for Digital Dannelse har gennem længere tid samarbejdet om udviklingen af fagpersoners og elevers digitale kompetencer. Værktøjet Det Digitale Kompetencehjul har fungeret som omdrejningspunkt gennem en række workshops, der har skabt en konstruktiv debat og været til inspiration for det videre arbejde med digital kompetenceopbygning.

Stand 512: Nørrebro Park Skole og Dansk Skoleskak

SKAK+MAT© er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Dansk Skoleskak. Projektet i dette skoleår er en matematikindsats for indskolingen på Nørrebro Park Skole og Sølvgades Skole. I alt 21 klasser deltager, og lærere og pædagoger har været på uddannelsesdage inden starten.

I undervisningen bruges bl.a. helt nyudviklede matematikmaterialer – dels i form af elevhæfter og dels i form af en læringsportal. Disse materialer præsenteres sammen med de mini-games, som eleverne bruger i arbejdet med skoleskak.

Stand 513: Sønderskov-Skolen, Energipatruljen

Energi-Patruljen - Sønderborg

Sønderskov-Skolens Energi-Patrulje er en lille gruppe på 8 elever. Vi i energi-patruljen er med til at spare på energien og formindske forureningen mest muligt, så vi kan gøre Sønderborg til en CO2-neutral by/kommune i 2020.

Vi laver blandt andet nogle forskellige projekter, som fx kan være et spil eller en konkurrence, hvor vi er med til at lære skolens elever om, hvorfor det er så vigtig at spare på energien og formindske CO2-forbruget. Vi har formået at køre vores skole CO2-neutral i det store frikvarter. 

Stand 514: VidensBy Sønderborg

AKTIVE VERDENSMEDBORGERE

Verdensmålene for bæredygtig udvikling gennem innovation og entreprenørskab  

VidensBy Sønderborg har udviklet et undervisningsmateriale til en læringsuge om medborgerskab og bæredygtighed, hvor der arbejdes med de 17 verdensmål gennem innovation og entreprenørskab med støtte fra Fonden for Entreprenørskab. Materialet er udviklet til folkeskolerne i Sønderborg Kommune og består af 3 forløb; et til indskolingen, et til mellemtrinnet og et til udskolingen. Der er taget udgangspunkt i Verdensmålene for bæredygtig udvikling generelt og i særdeleshed i mål 1 og 10; ”Afskaf fattigdom” og ”Mindre ulighed”.

www.vidensby.com

Stand 515: Nordbyskolen/Nykøbing Falster

Onsdag: Træneren

Elever gennemgår et struktureret træningsforløb med fokus på opmærksomhed og hukommelse, der øger deres forudsætninger for aktiv deltagelse i læringsprocesserne i klassen. I træningsforløbet arbejdes med en afdækning af elevens potentialer og anvendelse af kompenserende strategier. Eleven øger sin indsigt om egne styrker og svagheder, og miljøet (lærerne, pædagogerne og forældrene) omkring eleven får indsigt i elevens kompetencer. Arbejdet foregår efter inspiration fra HOT-metoden og kobles til ressourcecenterets øvrige arbejde i forhold til observation og vejledning og i samarbejde med PPC. 

Torsdag: Motorik som fundament for læring

Nordbyskolen er DGI-Profilskole og arbejder systematisk med motorisk træning og screening i brobygning med børnehaver og i 0. kl. Forløbet er planlagt ud fra BUNKEFLO-modellen med 5 lektioner om ugen og foregår i et samarbejde med skolens sundhedsplejerske og fysioterapeuter fra Guldborgsund Rehabilitering. 

Stand 517: Atlantbib.org/Vonsild Skole

Atlantbib.org er et fællesnordisk fagbogsprojekt, som konkret er en onlineportal, hvor elever og lærere skriver, oversætter og indtaler fagbøger på de nordiske sprog. Bøgerne sammenstiller sprogene og kan både læses og høres. Alle bøger skrives om lokale forhold. Pt. er de deltagende skoler fra Norge, Sverige, Færøerne og Danmark. Projektet er støttet af Nord Plus (Nordisk Ministerråd). Atlantbib er gratis at anvende for alle og kræver ingen login.

På Vonsild Skole arbejder vi med Atlantbib på to måder.

Dels skriver elever og klasser selv bøger, efter de har lavet research eller arbejdet med et emne i et fag. De arbejder med at få en rød tråd i bogen og arbejder med at få kogt informationerne ned til et minimum i børnehøjde. De skal også finde billeder, som er illustrative og ikke er rettighedslåste.

Bøger, som er skrevet i de andre nordiske lande, bruges i arbejdet med nabosprogsundervisning. Her oversætter eleverne teksterne til dansk så tekstnært som muligt. Til slut indtaler én elev den danske tekst til små lydfiler.

Alt samles på siden Atlantbib.org til fri afbenyttelse.

Stand 518: Frydenhøjskolen & Vamos I/S

Vamos er en ny boks, der indeholder 100 hjernepauser fordelt på fire kategorier – Motorik, Styrke, Puls og Kvik Op. Alle kategorierne rummer et element af bevægelse, men har hver deres særlige fokus. Boksen kan anvendes til alle grupper af børn, unge og voksne, som har brug for en hjernepause i deres arbejde. Med 100 forskellige aktiviteter samlet i boksen har I altid inspirationen lige ved hånden, og det bliver aldrig ensformigt. Boksen er lavet i samarbejde med lærer og elever på Frydenhøjskolen i Hvidovre.

Stand 519: Utterslev Skole

Naturfag på Utterslev Skole

Bliv klogere på den norske videnskabsmetode NysgerrigPer, der er målrettet til børn. Se NysgerrigPer-metoden blive anvendt i praksis. Hvorfor får en pandekages to sider forskellige mønstre? 

Stand 520: BID/Eltang Skole og børnehave

Faget Bæredygtighed, Innovation og Design gør ikke bare eleverne på Eltang Skole i Kolding klogere på alternativ energi og klimaforandringer. Det udvikler samtidig deres færdigheder i innovative arbejdsprocesser og lærer dem, at det er positivt at fejle. Derfor har de netop vundet 1. prisen i DM i skoleudvikling.

Stand 521: Guldborgsund Kommune - Center for børn og læring

KOMPAS - KUP i Guldbogsund Kommune  

Kompetenceudvikling i praksis – i dagtilbud og folkeskoler.

På baggrund af målrettede pædagogiske aktiviteter i dagtilbud samt observation af undervisningen i folkeskolerne indgår personalet i didaktiske og pædagogiske samtaler, hvor der åbnes for nysgerrighed og refleksion. Hensigten er at blive klogere på egen praksis - og udvikle den. Refleksionen kobles på indsatser, som afprøves, og virkningerne af disse vurderes og skaber mere refleksion hos pædagoger og lærere. Der bygges på nysgerrighed efter eksisterende og nye aspekter af god undervisning, pædagogisk praksis og et godt læringsmiljø. Altid med fokus på det positive og fremadrettede.  

Søg på Danmarks Læringsfestival