Her på siden kan du finde en detaljeret beskrivelse af årets program inden for Dagtilbud. Når programmet for 2019 er fastlagt, offentliggøres det her, så hold øje med siden.

Dagtilbud den 7. marts

Se beskrivelse af oplæg under oversigten.

Program for dagtilbud 7. marts

Tidspunkt

Oplæg

8.30-9.00

Festivalopvarmning om videndeling

v. Peter Holdt Christensen

9.15-10.00

Who Owns the Learning?

v. Alan November

10.15-11.00

11.15-12.00

14.15-15.00

Sådan arbejder du med film og digital dannelse i praksis

v. Charlotte Giese, specialkonsulent, og Mads Bo Petersen, online projektleder, Medierådet for Børn & Unge

16.15-17.00

Kunsten at turde fejle - som menneske, medarbejder og leder

v. Mikael Bertelsen

Realisering af den styrkede pædagogiske læreplan

Et centralt element i dagtilbudsaftalen er, at det pædagogiske fundament for dagtilbuddene skal tydeliggøres gennem en styrket pædagogisk læreplan, som forventes at træde i kraft i sommeren 2018. For at realisere den pædagogiske læreplan er der igangsat en række initiativer såsom et kompetenceløft af det pædagogiske personale og ledere i dagtilbud samt implementering af den pædagogiske læreplan på pædagoguddannelse og PAU. Der er samtidigt nedsat et partnerskab, som skal styrke realiseringen ved at kvalificere og rammesætte initiativerne.

På sessionen vil kontorchef i Børne- og Socialministeriet, Christina Barfoed-Høj, samt forsknings- og udviklingschef ved VIA University College, Andreas Rasch-Christensen, fortælle mere om den styrkede pædagogiske læreplan samt arbejdet med initiativerne.

Dagtilbud

Christina Barfoed-Høj er kontorchef i Kontor for Dagtilbud i Børne- og Socialministeriets departement.

Kontoret har haft det overordnede ansvar for dagtilbudsaftalen og arbejder nu med implementeringen af aftalen, der både handler om ny lovgivning og andre initiativer, der skal understøtte realiseringen af bl.a. den pædagogiske læreplan. Det er initiativer såsom kompetenceløft, forskellige materialer der skal bidrage til at inspirere kommuners og dagtilbuds arbejde med realiseringen og en mere målrettet praktikerportal emu.dk. Alle disse initiativer drøftes og kvalificeres løbende i et partnerskab med alle de centrale interessenter.

Praksiskonsulenternes rådgivnings-og vejledningsforløb

Socialstyrelsens praksiskonsulenter tilbyder rådgivnings- og vejledningsforløb til kommuner og dagtilbud med det formål at fremme trivsel, udvikling og læring for børn i udsatte positioner. Praksiskonsulenterne arbejder praksisnært og med en helhedsorienteret tilgang, der øger den pædagogiske kvalitet i dagbuddet. Forløbene, der kan være et miniforløb af 10 timers varighed eller et længere forløb af et års varighed, tilrettelægges i samarbejde med de deltagende kommuner og dagtilbud.

På sessionen vil Sigrid Ingeborg Knap, faglig leder i Socialstyrelsen, fortælle om praksiskonsulenternes arbejde. Derudover vil praksiskonsulenterne Signe Romme og Tina Steenbeck sammen med Vordingborg kommune dele ud af erfaringerne fra et af de igangværende rådgivnings- og vejledningsforløb.   

Dagtilbud

Sigrid Ingeborg Knap er faglig leder i Team Dagtilbud, Socialstyrelsen.

Team Dagtilbud arbejder for at øge den pædagogiske kvalitet i de danske dagtilbud, herunder bl.a. med implementeringen af den politiske aftale ’Stærke dagtilbud – alle skal med i fællesskabet’. Team Dagtilbud består udover praksiskonsulenterne af en nyoprettet vidensenhed på dagtilbudsområdet. Vidensenheden arbejder med indsamling, udvikling og mobilisering af viden med henblik på at udbygge vidensflowet mellem praksis, forskning og politik samt bidrage til en vidensdrevet udvikling af dagtilbudsområdet, der understøtter, at den nationale politikudvikling, den kommunale forvaltning og hverdagens pædagogisk praksis baseres på den bedst tilgængelige viden på området.

Tværfagligt samarbejde og overlevering af information om børn i overgange ml. hjem og dagtilbud og dagtilbud fritidstilbud og skole

Rambøll har på Børne og Socialministeriets bestilling gennemført en kortlægning af en række kommuners praksis omkring udveksling af relevant information om børn i overgange. Afsættet er, at der i forbindelse med dagtilbudsaftalen blev nedsat et udvalg, der skulle komme med forslag til, hvordan udveksling af relevant information om børn i overgange kunne forbedres med henblik på at skabe mere sammenhængende og trygge overgange for børnene. På sessionen vil manager hos Rambøll, Sanni N. Breining, fremlægge relevante konklusioner fra undersøgelsen, som både bestod af en breddeafdækning i form af et spørgeskema udsendt til alle kommuner samt dybdegående casebesøg med inddragelse af relevante fagpersoner. Desuden vil en kommune præsentere deres konkrete praksis på området.

Dagtilbud

Sannie N. Breining, er ph.d. i økonomi, og har været ansat som post.doc ved Aarhus Universitet. Sannis forskning udspringer af Heckmans skole, hvor omdrejningspunktet er vigtigheden af tidlig investering særligt i udsatte børn. Sanni Breining er ansat som Market Manager hos Rambøll med et tværgående ansvar for velfærdsøkonomiske analyser. Meget af Sannis konsulentarbejde har været på området for udsatte børn og unge, herunder dagtilbuddet rolle for disse.

Sådan arbejder du med film og digital dannelse i praksis

Det Danske Filminstitut har i samarbejde med 40 pædagoger fra dagtilbud i hele landet udviklet et nye kreativt site for de yngste. I oplægget kan du få indsigt i, hvordan du kan bruge dette site i din praksis til at sætte fokus på digital dannelse for de yngste.

 

 

 

Dagtilbud

Charlotte Giese, specialkonsulent, Det Danske Filminstitut

Dagtilbud

Mads Bo Petersen, online projektleder, Det Danske Filminstitut

Søg på Danmarks Læringsfestival